eulgi.pl eulgi.pl - eUlgi

eulgi.plWebsite Profile

Title: eUlgi
Keywords:
Description:eUlgi Toggle navigation eUlgi O systemie Zaloguj si? Cennik Akty prawne Ulgi Kontakt eUlgi System do rozliczania kwot obni?enia wp?at na PFRON O systemie System eUlgi ma na celu umo?liwienie sprzedaj?
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

eulgi.pl Information

Website / Domain:eulgi.pl
Website IP Address:78.46.53.45
Domain DNS Server:dc1.info-baza.pl

eulgi.pl ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

eulgi.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

eulgi.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Content-Type text/html; charset=ISO-8859-2
Server Apache/2.2.15 (CentOS)
Date Sun, 23 Sep 2018 04:54:27 GMT

eulgi.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

eulgi.pl Similar Website

Domain WebSite Title

eulgi.pl Alexa Rank History Chart

eulgi.pl aleax

eulgi.pl Html To Plain Text

eUlgi Toggle navigation eUlgi O systemie Zaloguj si? Cennik Akty prawne Ulgi Kontakt eUlgi System do rozliczania kwot obni?enia wp?at na PFRON O systemie System eUlgi ma na celu umo?liwienie sprzedaj?cemu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji poprawne obliczanie tzw. kwoty ulgi, comiesi?czne tworzenie obowi?zkowej dokumentacji wynikaj?cej z tej?e ustawy, comiesi?czne wysy?anie do PFRON informacji o kwocie obni?enia, comiesi?czne przekazywanie informacji o kwocie obni?enia partnerom biznesowym, comiesi?czne tworzenie ewidencji o wystawionych informacjach, a tak?e tworzenie innych zasobów informatycznych usprawniaj?cych zarz?dzanie i bie??c? prac? osób odpowiedzialnych za rozliczenia z Funduszem. Ponadto system eUlgi usprawnia bie??c? prac? kontrahentów (nabywców kwoty ulgi) poprzez otrzymywanie w czasie rzeczywistym pe?nych informacji o kwocie ulgi. 1. Funkcje systemu eUlgi dla sprzedaj?cego: zapewnienie obliczenia kwoty obni?enia wp?at na PFRON na zasadach wynikaj?cych z art. 22 ustawy o rehabilitacji oraz przepisów wykonawczych wydanych do tego przepisu obowi?zuj?cych od 1 lipca 2016, tworzenie informacji dla kupuj?cych o kwocie obni?enia (INF-U), tworzenie informacji o wystawionych informacjach o kwocie obni?enia (INF-1-u), tworzenie ewidencji o wystawionych informacjach o kwocie obni?enia, archiwizacji ewidencji nie rzadziej ni? raz w miesi?cu, wg wymagań Web Content Accessibility Guidelines ) WCAG 2,0 co najmniej na poziomie AA, umo?liwienie wysy?ki informacji o kwocie obni?enia (INF-U) w formie PDF i potwierdzenie otrzymania informacji INF-U przez zainteresowanych partnerów biznesowych, umo?liwienie korygowania wystawionych informacji o kwocie ulgi, 2. Funkcje systemu eUlgi dla nabywcy ulgi: uzyskiwanie informacji o wystawionej fakturze przez sprzedaj?cego za zakup produkcji lub us?ugi, uzyskiwanie informacji o kwocie obni?enia poprzez wydruk z formatu PDF, uzyskiwanie komunikatów o wystawionej informacji o kwocie obni?enia SMS-em, uzyskiwanie komunikatów o wystawionej informacji o kwocie obni?enia e-mailem, potwierdzenie otrzymania informacji o kwocie obni?enia dla sprzedaj?cego, bie??ce kontrolowanie up?ywaj?cego terminu do wykorzystania ka?dej otrzymanej informacji o kwocie ulgi (okres 6 miesi?cy), wymian? innych informacji pomi?dzy sprzedaj?cym a kupuj?cym. 3. Dost?p do sytemu eUlgi dla nabywcy umo?liwia uzyskanie danych od sprzedaj?cego, a w szczegóno?ci: o dacie wystawienia faktury, o kwocie brutto z wystawionej faktury, o terminie p?atno?ci wynikaj?cym z wystawionej faktury, o terminie uregulowania p?atno?ci z wystawionej faktury, o dacie wystawienia informacji o uldze, o maksymalnej dacie do wystawienia informacji o uldze, o kwocie ulgi, o okresie sprawozdawczym, w którym wystawiono informacje zwyk?e i koryguj?ce, o numerze uj?cia kwoty ulgi w ewidencji, o uzyskaniu stanu zatrudnienia i wska?nika zatrudnienia osób niepe?nosprawnych wynikaj?cego z art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z pó?n. zm.) wed?ug stanu na dzień 1 lipca 2016 r. 4. System eUlgi dla nabywcy ulgi, w szczególno?ci: umo?liwi 6 miesi?czn? kontrol? wykorzystania kwot ulgi (niewykorzystana kwota obni?enia mo?e by? uwzgl?dniania we wp?atach na Fundusz przez okres nie d?u?szy ni? 6 miesi?cy licz?c od dnia uzyskania informacji o kwocie obni?enia), b?dzie komunikatorem o up?ywaj?cym terminie do wykorzystania kwoty ulgi, umo?liwi wpisanie kwoty obni?enia do DEK-I-u (Deklaracja wp?at na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych) umo?liwi przekazanie informacji sprzedaj?cemu o uregulowaniu nale?no?ci za zakup produkcji lub us?ugi w terminie okre?lonym na fakturze, umo?liwi pobranie wystawionej faktury przez sprzedaj?cego. Ustawowy obowi?zek wnoszenia op?at do PFRON (zakres podmiotowy) Wp?ata ma charakter wska?nikowo-kwotowy. Jej konstrukcja opiera si? na alternatywnym wobec zatrudniania wymaganej liczby osób niepe?nosprawnych obowi?zku comiesi?cznego op?acania kwoty wyra?onej iloczynem cz??ci przeci?tnego wynagrodzenia i liczby etatów brakuj?cych do osi?gni?cia przez pracodawc? wymaganego wska?nika zatrudnienia osób niepe?nosprawnych. Ogólny zakres obowi?zku dokonywania wp?aty na PFRON z tytu?u niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia okre?la art. 21 ust. 1 ustawy. Z przepisu tego wynika, ?e podmiotem, którego dotyczy obowi?zek wp?aty, jest co do zasady pracodawca zatrudniaj?cy co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe?ny wymiar czasu pracy. Kluczowe dla stwierdzenia, czy danego podmiotu dotyczy obowi?zek omawianej wp?aty, jest ustalenie, czy jest on pracodawc?, oraz prawid?owe obliczenie stanu zatrudnienia ogó?em i ustalenie, a tak?e ustalenie czy w odniesieniu do tego pracodawcy nie zachodz? wy??czenia podmiotowe Do wp?at na Fundusz zobowi?zani s? pracodawcy, o których mowa w: art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych; art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych; art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych; art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych; art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych; art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g, art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c i 3g, art. 31 ust. 3 pkt 1 lit.a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit.a tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowi?zani s? dokonywa? wp?at na PFRON w terminie do dnia 20 nast?pnego miesi?ca po miesi?cu, w którym zaistnia?y okoliczno?ci powoduj?ce powstanie obowi?zku wp?at (art. 49 ustawy o rehabilitacji). Pracodawcy, o których mowa w art. 23 ustawy o rehabilitacji zobowi?zani s? do wp?at na PFRON w dniu rozwi?zania stosunku pracy z osob?, o której mowa w art. 14 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych. Zobowi?zania sp?acone po terminie wymagalno?ci zostaj? rozliczone proporcjonalnie na kwot? g?ówn? i odsetki. W przypadku dokonania wp?aty bez uwzgl?dnienia nale?nych odsetek po jej rozliczeniu pozostaje zaleg?o?? w kwocie g?ównej, od której odsetki naliczane s? do dnia wp?aty. Odsetki za zw?ok? winny by? wp?acane bez wezwania organu podatkowego art. 55 Ordynacji podatkowej). Deklaracja zgodno?ci 1/2016 Certyfikat zgodno?ci z wymogami formalnymi 3 proste kroki Do?o?yli?my wszelkich starań, by korzystanie z naszej aplikacji by?o jak najprostsze. Import kontrahentów i faktur w formacie xls/xml Automatyczne wygenerowanie deklaracji INF-1 i INF-1-U ...

eulgi.pl Whois

Domain Name: EULGI.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en